×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
ESAS SÖZLEŞME
KURULUŞ
Kuruluş:

Madde 1- Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’nun 8595 Sicil no'sunda kayıtlı S.S.Birlik Sigorta Kooperatifinin nev'i değiştirmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani kuruluş hükümlerine istinaden bir ANONİM ŞİRKET kurulmuştur.Şirket kurucu hissedarlarının ad, soyad, uyruk ve ikametgah bilgileri, Ankara 3 üncü Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 1997/1323 esas no'lu Tespit Raporu’nda yer almaktadır.

 

Şirketin Ticaret Unvanı:

Madde 2- Şirketin ticaret unvanı “HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ” dir. Bu Esas Sözleşme içerisinde kullanılan ”Şirket’’ kelimesiyle Halk Sigorta A.Ş. ifade edilmektedir.

 

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 3- Şirketin merkezi İstanbul’dur. Adresi, Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23, Şişli/İSTANBUL’ dur. Şirketin merkez, şube, irtibat bürosu, acentelik, bölge müdürlüğü ve temsilciliklerinin faaliyet göstereceği adresler ve bu adreslerde yapılacak değişiklere dair alınan Yönetim Kurulu kararları, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir. Ayrıca, yasaların belirlediği diğer daire ve kurumlara da bilgiler verilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum, fesih sebebi sayılır.Şirket, Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği yer ve adreslerde faaliyetini sürdürür.

 

Şirketin Süresi:

Madde 4- Şirket, herhangi bir süre ile kısıtlı olmadan faaliyetini sürdürür.

 

Amaç ve Konu:

Madde 5- Şirketin başlıca kuruluş amacı, Sigortacılık Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler çerçevesinde sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için mevzuatın müsaadesi çerçevesinde mali ve ticari işlemleri yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

a-) Ülke içinde veya dışında her türlü sigorta, koasürans, reasürans, retrosesyon işlemlerini yapabilir,

b-) Sigorta işleri ile ilgili her türlü mali, ticari, sınai işlemleri gerçekleştirebilir, kısmen veya tamamen gerçekleşen işlemleri devir alabilir veya devredebilir,

c-) Şirket, amacını gerçekleştirmek için başka şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesi hükmü saklıdır.

d-) İstikraz tahvillerini, her nevi tahvil ve bonoları, hisse senetlerini, diğer menkul kıymetleri, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla alabilir veya satabilir,

e-) Şirket, yasaların izin verdiği çerçevede yatırım fonları kurabilir, bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler ihraç edebilir, sermaye piyasalarından kaynak temin etmek amacıyla yurt içinde veya dışında kısa, uzun veya orta vadeli istikraz, mal ve kefalet kredileri, emtia akreditifleri ve benzeri borçlanmalarda bulunabilir, bu borçlanmalar karşılığında her türlü tahvil, bono, senet ve benzeri kıymetleri ve belgeleri ihraç ile kote edebilir, borçlanma araçlarının ihracında Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.

f-) Şirket, amacını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malları alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiraya tutabilir,

g-) Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

h-) Şirket, üçüncü şahısların taşınır veya taşınmaz mallarını kiralayabilir, rehin ve/veya ipotek alabilir, alınmış rehinleri kaldırabilir ve ipotekleri fek edebilir.

ı) Şirket, Sigortacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde ve belirlenen sınırlar dahilinde bağış veya yardım yapabilir.                                    

Bağış ve yardımlar; üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağış ve yardımlar Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur. Yapılan bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve diğer kamu kurumlarından gerekli izin alınacaktır.

 

ŞİRKETİN SERMAYESİ ve SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSELER

Şirket Sermayesi:

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.05.2000 tarih ve 710 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyon-TürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş) itibari değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet hisseye bölünmüştür.

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş 349.000.000.-TL (Üçyüzkırkdokuzmilyontürklirası) olup her  biri 1.-KR (BirKuruş) değerinde 34.900.000.000 (Otuzdörtmilyardokuzyüzmilyon) adet hisseye bölünmüştür.

 

Şirket çıkarılmış sermayesinin % 89,18 oranına tekabül eden 311.238.984,70 TL’yi (Üçyüzonbirmilyonikiyüzotuzsekizbindokuzyüzseksendörtlirayetmişkuruş) temsil eden 31.123.898.470(Otuzbirmilyaryüzyirmiüçmilyonsekizyüzdoksansekizbindörtyüzyetmiş) adet hisse, T. Halk Bankası A.Ş.’ ye aittir. Bakiye % 10,82 orana tekabül eden çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisseler, muhtelif ortaklara aittir.

 

Hisse senetleri nama yazılı olup Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak,  2017-2021 yılları arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

 

Yönetim Kurulu itibarı değerinin üzerinden hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz.

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

 

Hisselerin Temsil Hakkı:

Madde 7 -Bir hissenin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar Şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Ortak bir temsilci tayin etmedikleri takdirde bunlardan birine yapılacak bildiri hepsine karşı geçerli olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisseden doğan haklar, ortak bir temsilcinin tayin olunmaması halinde, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahiplerinin de birden fazla olması durumunda da ortak bir temsilci ile temsil olunurlar.

 

Sermayenin Arttırılması veya Azaltılması:

Madde 8 - Sermayenin artırılması veya azaltılması işlemleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

 

 

YÖNETİM KURULU,DENETİM ve DENETÇİLER

Yönetim Kurulu Seçimi ve Görev Dağılımı:

Madde 9- Yönetim Kurulu, doğal üye Genel Müdür dahil olmak üzere en az 5 (beş ) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatında öngörülen hususlar dikkate alınır.

1 - Doğal üye olan Genel Müdür hariç, Yönetim Kurulu’nun görev süresi, 3 yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden seçilebilir.

2 - Genel Müdürün Yönetim Kurulu Üyeliği, hizmet mukavelesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ile biter.

3 - Yönetim Kurulu, seçimin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen ilk oturumda aralarından bir üyeyi, Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Bu toplantıda bir Üye de Başkan Vekili seçilir. Yönetim Kurulu’na Yönetim Kurulu Başkanı; bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Başkanlık eder.

4 - Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

 

Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı:

Madde 10 -  Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim,  Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

 

Yönetim Kurulu, Şirketin temsil ve ilzamı için her türlü belirlemeyi yapmaya, Şirket adına imza koymaya yetkili kılınan kişileri, bunların temsil şeklini, derecelerini ve yetkilerini belirlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu kararlarını sirküler halinde tanzim edip Ticaret Sicili’nde tescil ve ilan etmek zorundadır. Şirket, Şirket Unvanı altına koyulan, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş en az biri birinci derecede olmak üzere iki yetkilinin imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

 

Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Boşalması:

Madde 11- Yönetim Kurulu Üyeliği süresi bitmeden önce herhangi bir nedenle boşalmış olması durumunda boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine gösterilen adaylar arasından Yönetim Kurulu’nca atama yapılır. Atanan Üyenin görev süresi, yerine atandığı üyenin süresi ile sınırlıdır. Bu atama ilk genel kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulur. Yönetim Kurulu Üyesinin azli durumunda azledilen Üyenin yerine yeni üye Genel Kurul tarafından seçilir.

 

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

Madde 12- Yönetim Kurulu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlüdür. Yönetim Kurulu, bu görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini belirleyeceği limitler çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile devretmek, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak yetkisine haizdir. 

 

Yönetim Kurulu, Sigortacılık Kanunu’na göre Genel Müdür vasıflarına haiz birini, Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez.

 

Yönetim Kurulu, görev ve yetkilerinden bir kısmını belirleyeceği şartlar ve limitler çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın Genel Müdür için öngördüğü görevlerin ve Şirketin bütün idari işlemlerinin yanı sıra Şirketin faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlar.

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 378’inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

 

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu:

Madde 13 - Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir Üyenin çağrısı üzerine toplanır. Kurul’un ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu Toplantıları, kural olarak Şirket merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Ancak, üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde toplantı yapılabilir.

Yönetim Kurulu’nun gündemi, çağrıyı yapan Başkan veya vekilince, toplantıdan en az 24 saat önce belirlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir veya elden verilir.

Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı’nın isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri de Yönetim Kurulu Kararı alınması ile ilgili konularda önerge verebilirler.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı teklifin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması kayıt ve şartıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

 

Yönetim Kurulu Ücretleri:

Madde 14 -  Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay ödenir.

 

Bağımsız Denetim Kuruluşu:

Madde 15 -  Şirket, ilgili Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve/veya, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunu seçer, faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar.

Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, TTK’ nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, görevden alınması, sözleşmelerinin feshi,  bağımsız denetim raporlarındaki olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınma durumları ile Şirketimiz ve Bağımsız Denetim Kuruluşu arasındaki görüş aykırılıklarında birinci fıkrada belirtilen Kanunlar ve/veya Kurumların düzenlemelerinde yer alan hükümler uyarınca hareket edilir. 

 

Denetim

Madde 16 - Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

 

Komiteler:

Madde 17 -  Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenleme hükümleri uyarınca ihtiyaç halinde ve ya gerek görülmesi durumunda Komiteler kurmaya yetkilidir. 

 

GENEL KURUL

Genel Kurul:

Madde 18 - Şirket Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirketin işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme’de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

 

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri:

Madde 19 - Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

 

Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan:

Madde 20 - Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce toplantıya davet edilebilir.

Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri  ve gündemi ile ilgili çağrı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı gününden en az üç hafta öncesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, yurt çapında yayın yapan en az bir gazete, Şirket internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen diğer yerlerde ilan olunur.                                                                                                       

Borsada işlem gören Şirket hisseleri için çağrı ilanı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilmez.

Kaydileştirilmekle birlikte Borsada işlem görmeyen Şirket hisseleri için çağrı ilanı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilir. Ancak söz konusu hisselerden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki “Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesap”ta toplu şekilde izlenenler için Pay Defterindeki kayıtlara göre tebligat yapılabilecek nitelikte açık adresi bilinenlere çağrı ilanı iadeli taahhütlü mektupla yapılır.  

 

Genel Kurul’un Toplanması:

Madde 21 - Genel Kurul, Şirket merkez adresinde veya merkezin bulunduğu mülk idare biriminin sınırlarında veya sınırları dışında uygun bir yerde toplanabilir. Bu konudaki seçim yetkisi, çağrıyı yapana aittir.

 

Gündem:

Madde 22 - Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde; organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyeleri ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin hususlar yer alır.

Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminde; toplantıyı gerektiren ve ayrıca uygun görülen diğer hususlar yer alır.

Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.

 

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı:

Madde 23 - Genel Kurul toplantılarını Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, fiili ve/veya hukuki yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Şirket üst düzey yöneticisi açar. Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve yahut Şirket üst düzey yöneticisi başkanlığında, Genel Kurulca, ortaklar ya da ortak olmayan kişiler arasından seçilecek en az 1 adet tutanak yazmanı ve 1 adet de oy toplama memurundan oluşur.Genel Kurul işlemleri, iç yönerge hükümlerine göre gerçekleştirilir.

 

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı İle Kararların Etkisi:

Madde 24 -  Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli:

Madde 25 - Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir.

Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.  

 

Bilançonun Tasdiki ve İbra:

Madde 26 - Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz.                                                  

Genel Kurul kararıyla alınmış olan ibra kararı,  Genel Kurul kararıyla kaldırılamaz.

 

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde 27 - Esas sözleşme değişikliği için önceden Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni alınır.

Genel kurul tarafından kabul edilen değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden sonra geçerli olur.

 

MUHASEBE DÜZENİ, FİNANSAL TABLOLAR, FAALİYET RAPORU VE KAR DAĞITIMI

Hesap Dönemi ve Muhasebe Düzeni:

Madde 28 - Şirket’in hesap dönemi, her yılın Ocak ayının ilk gününde başlayıp Aralık ayının son gününde biter.

Şirket, ilgili Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yayımlanan muhasebe ve raporlama standartları ile Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda kayıt ve işlemlerin muhasebesini oluşturur ve ticari defterlerini düzenler. Ticari defterlerin fiziki ve/veya fiziki olmayan ortamlarda düzenlenmesiyle açılış, kullanım ve kapamaya dair onay ve tasdik işlemleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Şirketçe, finansal tablolar ikinci fıkrada belirtilen muhasebe ve kayıt düzenine uygun olarak oluşturulur, belirtilen sürelerde ilan edilir ve ilgili mercilere iletilir.

 

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu:

Madde 29 - Yönetim Kurulu; özet raporu ile birlikte ortaklarının, tasarruf sahiplerinin ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak üzere kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, statü, yönetim ve organizasyon yapısı, insan kaynakları, faaliyetleri, finansal durumları, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin bilgiler ile finansal tabloların yer aldığı yıllık faaliyet raporu düzenler, bağımsız denetimden geçmiş haliyle genel kurula sunar, belirtilen süre ve yerlerde yayımlar.

 

Net Karın Tespiti, Tahsisi ve Dağıtımı:

Madde 30 - Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

 

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a)% 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.

 

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir.

 

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

 

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında,   yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

 

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

 

ŞİRKETİN FESİH, TASFİYE, BİRLEŞME VEYA DEVRİ

Şirketin fesih ve Tasfiyesi:
Madde 31 - Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında Sigortacılık Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

DİĞER HÜKÜMLER

İlan:
Madde 32 - Şirket tarafından yapılan ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Kanuni Hükümler:
Madde 33 - Bu Esas Sözleşme’de yazılı olmayan hususlar hakkında Şirketin tabi olduğu Sigortacılık Mevzuatı, Kanun ve buna ilişkin Yönetmelikler ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

 

Ana Ortaklık Banka Denetim ve Gözetimi:
Madde 34 - Ana ortaklık konumundaki T.Halk Bankası A.Ş., 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 43 ve 66 ncı maddeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan  “Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmek ve gerekli tedbirleri almak üzere iç denetim elemanları, uzmanları ve sair yetkili personeli tarafından  inceleme, denetleme ve sair çalışmaları yapma yetkisine haizdir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Hisselerin Kaydileştirilmesi:
Geçici Madde 1 - Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.

ESAS SÖZ. DEĞİŞİKLİKLERİNİN YAYIMLANDIĞI TÜRKİYE TİC. SİCİL GAZ. BİLGİ.

23.06.2010 Tarih ve 7591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
05.01.2011 Tarih ve 7723 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
04.11.2011 Tarih ve 7936 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
16.07.2012 Tarih ve 8112 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
27.03.2013 Tarih ve 8287 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
30.04.2013 Tarih ve 8310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
07.07.2014 Tarih ve 8606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
21.07.2016 Tarih ve 9120 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

13.09.2017 Tarih ve 9407 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi