×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
KVK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

HALK SİGORTA A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bu bilgilendirmenin amacı HALK SİGORTA A.Ş. (Şirket) tarafından, işin gereği, elde edilen kişisel verilerle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirerek sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmektir.
Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız ve durumunuz tespit edilerek sizlere uygun poliçe düzenleyip teklif verebilmek, teklif sonrası kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sigorta sözleşmenizi düzenleyebilmek, sigorta sözleşmelerinin gereğini ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hasar incelemesi yapabilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla toplanmaktadır.
Şirket’in işbu bilgilendirme metninde yaptığı güncelleme ve değişiklikler uygun araçlarla duyurulduğu veya görünür yerlere uygun araçlarla konulduğu tarihten itibaren geçerli olacaktır.


a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak HALK SİGORTA A.Ş.  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.


b) Toplanan Kişisel Veriler
Şirket, aşağıda belirtilen metotlarla sizlerden sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli veriler toplamaktadır.
İşbu başlık altında, Şirket tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirme kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri, aşağıda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere tanımlamaktadır:
Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, pasaport no, yabancı kimlik no.
İletişim Bilgileri: Cep telefonu, işyeri telefonu, e-posta adresi, ikametgah ve/veya işyeri adresi, çalıştığı kurum ve unvanı, iş kartviziti
Hesap Bilgileri: Banka, şube, Iban, hesap numarası, kredi kartı bilgileri
İşyeri Bilgileri: İşyeri adresi, telefon numarası, faaliyet bilgileri, vergi dairesi kayıtları, SGK kayıtları, üretim bilgileri, bilanço bilgileri, ticaret sicil kayıtları, demirbaş kayıtları
Sağlık Bilgileri: Sigortalı/sigortalı olması planlanan kişiye ait hasar ve tazminat tespiti yapabilmek için gerekli sağlık bilgileri (Örn: Sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi)
Sigortalanan Değer Bilgileri: Sigortanın konusunu oluşturacak/oluşturan değere göre tespit edilecek her türlü bilgi (Örn: araç ruhsatı, ehliyet, sürücü/araç geçmiş bilgileri; çocuk/eş bilgileri)


c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
İşbu Bilgilendirme’de yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz;

 • Sigortacılık sözleşmelerinin kurulması ve ifası (poliçe için teklif oluşturabilmek, poliçe düzenleyebilmek, poliçe yenilemek, poliçe gereğini ve yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, Sigortacılık ürünleri ve hizmetlerini tarafınıza sunmak, hasar tespiti ve tazminat tespiti yapabilmek, ödeme yapabilmek, prim tahsilatı yapabilmek),
 • Şirket’in iş stratejilerinin belirlenebilmesi adına denetim ve raporlama yapılması,
 • Şirket’in kanuni ve yasal sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve hakkının tesisi, kullanılması
 • Pazarlama çalışmaları, müşteri portföyü oluşturulması, tarafınızla iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.


ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirket, kişisel verilerinizi;

 • Sigortacılık sözleşmelerinin kurulması ve ifası (poliçe için teklif oluşturabilmek, poliçe düzenleyebilmek, poliçe yenilemek, poliçe gereğini ve yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, Sigortacılık ürünleri ve hizmetlerini tarafınıza sunmak, hasar tespiti ve tazminat tespiti yapabilmek, ödeme yapabilmek, prim tahsilatı yapabilmek),
 • Pazarlama çalışmaları ve tarafınızla iletişime geçilmesi,  
 • Kanuni ve yasal sorumluluk (verilerin güncel ve doğru olmasını sağlamak, yargı mercileri veya idari organlar tarafından gelen taleplerin karşılanması) amaçlarıyla;

Acente, banka, denetim birim ve şirketleri, şirket içi birimler, Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi, Tramer, asistans firmaları, alt yükleniciler, tedarikçiler, iş ortakları, hissedarlar, topluluk şirketleri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkileri özel hukuk kişileri ile paylaşmaktadır.


d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Şirket, kişisel verileri, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan veri sahibinden, veri sahibi adına hareket eden vekil/sigorta ettiren ve poliçe düzenlemeye yetkili ve/veya görevli kişi tarafından yapılacak olan telefon görüşmesi, form doldurtulması ve doğrudan otomatik sistemler (internet sitesi, veri entegrasyonu ve telefon kanalı) ile toplamakta ve işlemektedir.

Şirket verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.


e) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda HALK SİGORTA talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da HALK SİGORTA'ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. HALK SİGORTA'nın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;
a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
d) Talep konunuzun
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak şirketimizin Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli/İstanbul adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.


Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili olarak E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@halksigorta.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.


KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı halksigorta@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.
İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Halk Sigorta AŞ tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Halk Sigorta AŞ kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.